MÃ LỖI PHOTOCOPY FUJI XEROX
AT VIỆT NAM , HOẠT ĐỘNG VỚI TIÊU CHÍ : BÁN BUÔN - BÁN SỈ - KHÔNG BÁN LẺ VẬT TƯ LINH KIỆN MÁY PHOTOCOPY
Giá : 00 vnđ
BÁN SỈ, BÁN BUÔN-KHÔNG BÁN LẺ
Tóm Tắt : MÃ LỖI PHOTOCOPY FUJI XEROX, AT Việt Nam Phân phối vật tư linh kiện máy photocopy, Xerox,ricoh,canon,sharp,toshiba.
Bảo hành : Công ty

           

Đại lý Phân phối sản phẩm - Bảo hành

Công ty CP Thiết Bị Văn Phòng AT Việt Nam

Mã Lỗi photo Xerox

Code Description

010-330 Fusing Unit Motor Fail

010-360 IH Driver Input High Voltage Fail

010-361 IH Driver Input Low Voltage Fail

010-362 IH Driver Surge Fail

010-363 IGBT Temperature High Fail

010-364 IGBT Temperature Sensor Fail

010-367 Input Low Current Fail

010-368 Encoder Pulse Fail

010-369 IH Driver Communication Fail

010-370 IH Driver Freeze Fail

010-371 Heat Belt STS Center Disconnection Fail

010-372 Heat Roll STS Center Over Temperature Fail

010-373 Heat Belt STS Rear Disconnection Fail

010-374 Heat Belt STS Rear Over Temperature Fail

010-375 Heat Belt STS Center Warm Up Time Fail

010-376 Heat Belt STS Rear Warm Up Time Fail

010-377 Fusing Unit On Time Fail

010-378 Heat Belt Rotation Fail

010-379 Fusing Unit Hot Not Ready Return Time Fail

010-380 P/Roll Latch Motor Fail

010-381 Fusing Unit Assy Illegal Fail

010-382 Fusing Unit Thermostat Fail

010-398 Fusing Unit Fan Fail

010-420 Fusing Unit Near Life Warning

010-421 Fusing Unit Life Over Warning

041-310 IM Logic Fail

041-316 IH Driver Interface Fail

041-317 MCU IH Interface Fail

041-325 MCU PWB F2 Blows

041-326 MCU PWB F3 Blows

041-327 MCU PWB F4 Blows

041-328 MCU PWB F5 Blows

041-340 MCU Nvm (EEPROM) Data Fail

041-341 MCU NVM (EEPROM) Access Fail

041-342 MCU Nvm (EEPROM) Buffer Fail

041-345 MD PWB F2 Blows

041-347 Serial I/O Fail

041-348 MD PWB F4 Blows

041-349 MD PWB F6 Blows

041-350 MD PWB F7 Blows

041-351 MD Detect Fail

041-352 MD PWB F5 Blows

041-353 MD PWB F8 Blows

041-354 MD PWB F9 Blows

041-355 MD PWB F10 Blows

041-356 MD PWB F11 Blows

041-357 MD PWB F12 Blows

041-358 MD PWB F13 Blows

041-359 MD PWB F14 BlowsCode Description

041-360 MD PWB F15 Blows

041-361 MD PWB F16 Blows

041-368 MCU-SW Firmware Mismatch

041-369 MD Type Mismatch

042-320 Drum Y, M, C Motor Fail

042-323 Drum K Motor Fail

042-324 IBT Motor Fail

042-325 Main Motor Fail

042-330 IH Exhaust Fan Fail

042-332 IH Intake Fan Fail

042-335 Process 1 Fan Fail

042-336 Process 2 Fan Fail

042-337 NOHAD Logic Fail

042-338 LVPS Front Fan Fail

042-340 Cartridge Fan Fail

042-341 M Fan Fail

042-342 Suction Fan Fail

042-343 Rear Bottom Fan Fail

042-344 C Exhaust Fan Fail

042-400 Deodorant Filter Life End

042-604 NOHAD Temperature Sensor Fail

042-609 LH Fan Fail

045-310 Image Ready NG

045-311 Controller Communication Fail

045-312 Drive Logic Fail

045-313 ENG_LOGIC_FAIL

045-321 MK_Panel_NG

045-322 MK_Pitch_NG

045-331 MK_MKIF_MSG_Reject

045-332 MK_MMIF_MSG_Reject

045-350 MK_Emergency_Over_Wait

045-351 MK_Emergency_No_Timer

045-352 MK_Emergency_Enforced_Stop

045-370 LPH Power On Fail Multi

045-371 LPH Download Data Fail Multi

045-372 LPH Mismatch Fail Multi

045-373 LPH Read Fail Multi

045-374 LPH Write Fail Multi

045-375 LPH Act Fail Multi

045-376 LPH PLL Lock Fail Multi

047-211 Exit 1 OCT Home Fail

047-212 Exit 2 OCT Home Fail

047-213 Finisher Kind Mismatch

047-216 Finisher Communication Fail

047-217 Feeder Communication Fail

047-320 ALL Destination Tray Broken

061-350 LPH Power On Fail Y

061-351 LPH Power On Fail M

061-352 LPH Power On Fail C Code Description

061-353 LPH Power On Fail K

061-354 LPH Download Data Fail Y

061-355 LPH Download Data Fail M

061-356 LPH Download Data Fail C

061-357 LPH Download Data Fail K

061-358 LPH Mismatch Fail Y

061-359 LPH Mismatch Fail M

061-360 LPH Mismatch Fail C

061-361 LPH Mismatch Fail K

061-362 LPH Read Fail Y

061-363 LPH Read Fail M

061-364 LPH Read Fail C

061-365 LPH Read Fail K

061-366 LPH Write Fail Y

061-367 LPH Write Fail M

061-368 LPH Write Fail C

061-369 LPH Write Fail K

061-370 LPH Act Fail Y

061-371 LPH Act Fail M

061-372 LPH Act Fail C

061-373 LPH Act Fail K

061-374 LPH Chip Fail Y

061-375 LPH Chip Fail M

061-376 LPH Chip Fail C

061-377 LPH Chip Fail K

061-378 LPH Chip Fail Y

061-379 LPH Ltrg Fail M

061-384 LPH Ltrg Fail C

061-385 LPH Ltrg Fail K

061-386 LPH PLL Lock Fail Y

061-387 LPH PLL Lock Fail M

061-388 LPH PLL Lock Fail C

061-389 LPH PLL Lock Fail K

061-390 LPH FFC Connect Posi Fail Y

061-391 LPH FFC Connect Posi Fail M

061-392 LPH FFC Connect Posi Fail C

061-393 LPH FFC Connect Posi Fail K

061-394 LPH FFC Connect Nega Fail Y

061-395 LPH FFC Connect Nega Fail M

061-396 LPH FFC Connect Nega Fail C

061-397 LPH FFC Connect Nega Fail K

061-398 BITZ1 Initialize Fail

061-399 BITZ2 Initialize Fail

061-610 Bitz1 CONTIF Fail

061-611 Bitz2 CONTIF Fail

071-105 Regi Sensor On Jam (Tray1/2/3/4)

071-210 Tray 1 Lift Up Fail

071-212 Tray 1 Paper Size Sensor Broken

071-940 Tray 1 Lift Up NGCode Description

072-101 Tray 2 Miss Feed

072-102 Feed Out Sensor 2 On Jam (Tray 3/4)

072-210 Tray 2 Lift Up Fail

072-212 Tray 2 Paper Size Sensor Broken

072-900 Tray 2 Feed Out Sensor Static Jam

072-940 Tray 2 Lift Up NG

073-101 Tray 3 Miss Feed

073-102 Feed Out Sensor 3 On Jam (Tray 4)

073-210 Tray 3 Lift Up Fail

073-212 Tray 3 Paper Size Sensor Broken

073-900 Tray 3 Feed Out Sensor Static Jam

073-940 Tray 3 Lift Up NG

074-101 Tray 4 Miss Feed

074-210 Tray 4 Lift Up Fail

074-212 Tray 4 Paper Size Sensor Broken

074-900 Tray 4 Feed Out Sensor Static Jam

074-940 Tray 4 Lift Up NG

075-100 MSI Miss Feed

075-103 MSI Feed Out Sensor Off Jam

075-135 Regi Sensor On Jam (MSI)

075-212 MSI Nudger Up Down Fail

077-101 Regi Sensor Off Jam

077-103 Exit Sensor 1 Off Jam

077-104 Exit Sensor 1 Off Jam (Too Short)

077-105 Exit Sensor 2 Off Jam

077-106 Exit Sensor 1 On Jam

077-109 Exit Sensor 2 On Jam

077-110 POB Sensor On Jam

077-130 Regi Sensor On Jam (Duplex Direct)

077-131 Duplex Wait Sensor On Jam

077-211 Tray Module Kind Mismatch

077-212 Tray Module Reset Fail

077-214 Tray Module Logic Fail

077-215 Tray Module Communication Fail

077-300 Front Cover Interlock Open

077-301 L/H Cover Interlock Open

077-305 Tray Module L/H Cover Open

077-307 Duplex Cover Open

077-308 L/H High Cover Open

077-314 P/H Module Logic Fail

077-320 All Feed Tray Broken

077-602 Transparency Sensor Fail

077-900 Regi Sensor Static Jam

077-901 Exit Sensor 1 Static Jam

077-902 Exit Sensor 2 Static Jam

077-903 POB Sensor Static Jam

077-907 Duplex Wait Sensor Static Jam

089-600 RC Sample Lateral Fail-A1

089-601 RC Sample Block Fail-A1-InCode Description

089-603 RC Sample Block Fail-A1-Out

089-604 RC Sample Block Fail-B-#1-In

089-606 RC Sample Block Fail-B-#1-Out

089-607 RC Sample Block Fail-B-#2-In

089-609 RC Sample Block Fail-B-#2-Out

089-610 RC Sample Block Fail-B-#3-In

089-612 RC Sample Block Fail-B-#3-Out

089-613 RC Sample Block Fail-B-#4-In

089-615 RC Sample Block Fail-B-#4-Out

089-616 RC Data Over Flow Fail

089-617 RC Lead Regi Over Range Fail

089-625 RC Data Linearity Fail Y

089-626 RC Data Linearity Fail M

089-627 RC Data Linearity Fail C

089-628 RC Data Linearity Fail K

091-313 CRUM ASIC Communication Fail

091-400 Waste Toner Bottle Near Full

091-401 Drum Cartridge K Near Life

091-402 Drum Cartridge K Life Over

091-407 DRUM K CRUM Trouble Info

091-411 Drum Cartridge Y Near Life

091-417 DRUM Y CRUM Trouble Info

091-421 Drum Cartridge M Near Life

091-427 DRUM M CRUM Trouble Info

091-431 Drum Cartridge C Near Life

091-437 DRUM C CRUM Trouble Info

091-480 Drum Cartridge Y Life Over

091-481 Drum Cartridge M Life Over

091-482 Drum Cartridge C Life Over

091-910 Waste Toner Bottle Not In Position

091-911 Waste Toner Bottle Full

091-913 Drum Cartridge K Life End

091-914 Drum CRUM K Communication Fail

091-915 Drum CRUM K Data Broken

091-916 Drum CRUM K Data Mismatch

091-917 Drum CRUM Y Communication Fail

091-918 Drum CRUM M Communication Fail

091-919 Drum CRUM C Communication Fail

091-921 Drum CRUM K Not In Position

091-927 Drum CRUM Y Not In Position

091-928 Drum CRUM M Not In Position

091-929 Drum CRUM C Not In Position

091-940 Drum CRUM Y Data Broken

091-941 Drum CRUM C Data Broken

091-942 Drum CRUM C Data Broken

091-943 Drum CRUM Y Data Mismatch

091-944 Drum CRUM M Data Mismatch

091-945 Drum CRUM C Data Mismatch

092-312 ATC Fail [Y]Code Description

092-313 ATC Fail [M]

092-314 ATC Fail [C]

092-315 ATC Fail [K]

092-649 ADC Shutter Open Fail

092-650 ADC Shutter Close Fail

092-651 ADC Sensor Fail

092-657 ATC Amplitude Fail [Y]

092-658 ATC Amplitude Fail [M]

092-659 ATC Amplitude Fail [C]

092-660 ATC Amplitude Fail [K]

092-661 Temperature Sensor Fail

092-662 Humidity Sensor Fail

092-665 ATC Average Fail [Y]

092-666 ATC Average Fail [M]

092-667 ATC Average Fail [C]

092-668 ATC Average Fail [K]

092-670 ADC Patch Fail [Y]

092-671 ADC Patch Fail [M]

092-672 ADC Patch Fail [C]

092-673 ADC Patch Fail [K]

092-675 ADC Mini Setup Fail [Y]

092-676 ADC Mini Setup Fail [M]

092-677 ADC Mini Setup Fail [C]

092-678 ADC Mini Setup Fail [K]

093-314 Y Disp Motor Fail

093-315 M Disp Motor Fail

093-316 C Disp Motor Fail

093-317 K Disp Motor Fail

093-324 Deve Y ,M,C Motor Fail

093-400 K Toner Cartridge Near Empty

093-406 K Toner Cartridge Pre Near Empty

093-407 Y Toner Cartridge Pre Near Empty

093-408 M Toner Cartridge Pre Near Empty

093-409 C Toner Cartridge Pre Near Empty

093-423 Y Toner Cartridge Pre Near Empty

093-424 M Toner Cartridge Near Empty

093-425 C Toner Cartridge Near Empty

093-426 TONER K CRUM Trouble Info

093-427 TONER Y CRUM Trouble Info

093-428 TONER M CRUM Trouble Info

093-429 TONER C CRUM Trouble Info

093-912 K Toner Cartridge Empty

093-916 Toner K CRUM Not In Position

093-924 Toner K CRUM Communication Fail

093-925 Toner K CRUM Data Broken Fail

093-926 Toner K CRUM Data Mismatch Fail

093-941 Toner M CRUM Communication Fail

093-942 Toner C CRUM Communication Fail

093-943 Toner Y CRUM Communication Fail Code Description

093-950 Toner Y CRUM Data Broken Fail

093-951 Toner M CRUM Data Broken Fail

093-952 Toner C CRUM Data Broken Fail

093-960 Toner Y CRUM Data Mismatch Fail

093-961 Toner M CRUM Data Mismatch Fail

093-962 Toner C CRUM Data Mismatch Fail

093-970 Toner Y CRUM Not In Position

093-971 Toner M CRUM Not In Position

093-972 Toner C CRUM Not In Position

094-300 IBT Front Cover Open

094-320 1st BTR Contact/Retract Fail

094-323 2nd BTR Contact/Retract Fail

094-417 IBT Unit Near End Warning

094-418 IBT CLN Unit Near End Warning

094-419 2nd BTR Unit Near End Warning

094-420 IBT Unit End Warning

094-421 IBT CLN Unit End Warning

094-422 2nd BTR Unit End Warning

OF-01 Common System Fail

OF-02 HDD System Fail

OF-03 NET/USB System Fail

OF-04 Panel System Fail

OF-05 IIT System Fail

OF-06 IOT System Fail

OF-07 FAX System Fail

OF-08 116-324 Fail

OF-09 Common Job Fail

OF-10 HDD Job Fail

OF-11 FAX Job Fail

OF-12 033-363 Fail

OF-13 016-782 / 016-784 Fail

OF-14 FAX Card Fail

OF-15 NET Job Fail

OF-30 [No Error Code] (No problems during service call)

OF-31 [No Error Code] (Problem: "Does not start up at power ON" error can be

OF-32 [No Error Code] (Problem: "Does not return from Power Save" error can be

reproduced.)

OF-33 [No Error Code] (Problem: "Remained in 'Copying...' or 'Printing...'" error can be

reproduced.)

003-318 IITsc Soft Fail0

003-319 IITsc Video Driver Detection Fail

003-320 IISS-ESS Communication Fail 1

003-321 IISS-ESS Communication Fail 2

003-322 IISS-ESS Communication Fail 3

003-323 IISS-ESS Communication Fail 4

003-324 IISS-ESS Communication Fail 5

003-325 IISS-ESS Communication Fail 6

003-326 IISS-ESS Communication Fail 7

003-327 IISS-ESS Communication Fail 8

003-328 IISS-ESS Communication Fail 9Code Description

003-329 IISS-ESS Communication Fail 10

003-330 IISS-ESS Communication Fail 11

003-331 IISS-ESS Communication Fail 12

003-332 IISS-ESS Communication Fail 13

003-333 IISS-ESS Communication Fail 14

003-334 IISS-ESS Communication Fail 15

003-335 IISS-ESS Communication Fail 16

003-336 IISS-ESS Communication Fail 17

003-337 IISS-ESS Communication Fail 18

003-338 IISS-ESS Communication Fail 19

003-339 IISS-ESS Communication Fail 20

003-340 IISS-ESS Communication Fail 21

003-341 IISS-ESS Communication Fail 22

003-342 IISS-ESS Communication Fail 23

003-343 IISS-ESS Communication Fail 24

003-344 IISS_ESS X Hotline Fail PowerOn

003-345 X PIO Unmatch Fail 1

003-346 X PIO Unmatch Fail 2

003-700 Returned a lot of Documents error

003-701 Duplication prevention code detect

003-702 Different magnification, for surface and back of a document

003-703 Auto Color Correction Patch Position Fail

003-704 Color Correction Value Difference Fail…

003-705 Paper Size Mismatch of the Energy Saving Return Fail

003-750 Book Duplex-Insufficient Docs

003-751 Under P ANTHER Capacity (Scan)

003-752 Cannot scan 600DPI

003-753 Cannot scan over 300DPI

003-754 S2X recoverable error

003-755 S2X command error

003-756 S2X command error

003-757 Cannot scan over 400DPI

003-760 Scan Settings Error

003-761 Incorrect Paper Tray Size

003-763 Adjustment Chart Not Found

003-764 Document insufficient (image overlay)

003-780 Scan Image Compression Error

003-795 AMS Limit Error

003-930 Cannot scan over 300DPI

003-931 Cannot scan over 400DPI

003-932 Cannot scan 600DPI

003-933 Next Documents Cannot scan over 300DPI

003-934 Next Documents Cannot scan over 400DPI

003-935 Next Documents Cannot scan over 600DPI

003-940 DAM memory insufficient

003-941 Page memory insufficient

003-942 Document size Auto Detect error

003-944 Image repeat count fail

003-946 Every direction difference (Copy APS)Code Description

003-947 Return Documents counts error

003-948 Return Documents mismatch

003-951 1job max page over

003-952 Return Documents Color mismatch

003-955 Documents size exchange error

003-956 Documents size unknown error

003-963 No APS object Tray

003-965 ATS/APS No Paper (IITsc Detect)

003-966 ATS/APS No Destination (IITsc)

003-967 DADF APS No Destination

003-968 Punch position error

003-969 Punch size error

003-970 FAX Line Memory Overflow

003-971 prevention code detect with the right to cancel

003-972 Maximum Stored Page Over Flow

003-973 Every direction difference

003-974 Next Original Specification

003-976 FAX Line Memory Overflow (N up)

003-977 Document Miss Match (Multi Scan)

003-978 Color Document Miss Mutch (Multi Scan)

003-980 Staple position error

003-981 Staple size error

003-982 IIT sc HDD access error

005-500 Write to DADF-ROM error detection (During DLD method)

005-940 DADF No Original

005-941 Doc number of sheets is insufficient

005-942 Doc fault loading on DADF

005-945 Document guide set mistake

005-946 Manuscript reading equipment obstacle detection

005-947 Document guide set mistake 2

005-948 Manuscript reading equipment obstacle detection

007-954 SMH size mismatch

007-959 OHP kind mismatch (Not white frame OHP)

007-960 Paper kind mismatch

007-969 CentreTray full stack

011-941 MBX #01 Bin Full Stack

011-942 MBX #02 Bin Full Stack

011-943 MBX #03 Bin Full Stack

011-944 MBX #04 Bin Full Stack

011-945 MBX #05 Bin Full Stack

011-946 MBX #06 Bin Full Stack

011-947 MBX #07 Bin Full Stack

011-948 MBX #08 Bin Full Stack

011-949 MBX #09 Bin Full Stack

011-950 MBX #10 Bin Full Stack

012-500 Write to Finisher/MACS-ROM error detection (During DLD method)

012-911 Stacker Lower Safety

012-914 Stacker Tray Staple Set Over Count

012-965 Stapler Pin near emptyCode Description

012-966 Scratch Sheet Compile

012-969 IOT Center Tray Full

016-210 SW Option Fail (HDD Not Exist)

016-211 SW Option Fail (SysMemory Low)

016-212 SW Option Fail (Page Memory Low)

016-213 SW Option Fail (Printer CARD Not Exist)

016-214 SW Option Fail (Fax CARD Not Exist)

016-215 SW Option Fail (JPEG boad Not Exist)

016-216 SW Option Fail (JPEG boad Not Exist)

016-217 SW Option Fail (Controller ROM not Printer kit)

016-218 PS KIT Not Exist for XDOD

016-219 License is required (Printer Kit)

016-220 S2X unrecoverable error

016-221 S2X

016-222 S2X self-diag error

016-223 S2X SDRAM Error

016-224 S2X PCI Reg Error

016-225 S2X ROM CheckSum Error

016-226 S2X IIT Connection Error

016-227 S2X

016-228 S2X

016-229 SW Option Fail (FCW-UI Not Exist)

016-230 License is required (PS ImageLog Kit)

016-231 SW Option Fail (Image Ext PWB Not Exist)

016-232 MRC HW Initialize Error

016-233 SW Option Fail (USB Host Not Exist)

016-234 XCP Out of Memory Error

016-235 XCP Internal Error

016-236 XCP not active

016-237 Auth plugin not active

016-238 Custom svc not active

016-239 Auth contents not exist

016-240 S2X NVM CheckSum Fail

016-241 S2X NVM CheckSum Fail

016-242 System GMT Clock Fail

016-310 ssmm Job Log Full

016-311 No Scanner that Should Be

016-312 SW Option Fail (Hybrid WaterMark Not Exist)

016-313 Hybrid WaterMark setting mismatch

016-314 SW Option Fail (Hybrid WaterMark Not Exist)

016-315 IIT Interface Fail

016-316 Page Memory Not Detected

016-317 Page Memory Broken- Standard

016-318 Page Memory Broken- Option

016-319 Long Boot Diag IIT Interface Fail

016-320 Document Formatter Fatal Error

016-321 Fax Module Error

016-322 JBA Account Full

016-323 B-Formatter Fatal Error Code Description

016-324 Scheduled Image Overwrite

016-325 Using Personal Certificate

016-326 Cont-UI Cable Connection Fail

016-327 BackPlane Connection Fail

016-328 Cont-MCU Cable Connection Fail

016-329 Long Boot Diag Page Memory Not Detected Fail

016-330 Cont System Memory Fail-1

016-331 Cont System Memory Fail-2

016-332 Cont System Memory Fail-3

016-333 Long Boot Diag Page Memory Broken Standard Fail

016-334 Long Boot Diag Page Memory Broken Option Fail

016-335 Cont ProgramROM Fail-1

016-336 Cont ProgramROM Fail-2

016-337 Cont ProgramROM Fail-3

016-338 Cont FontROM Fail-1

016-339 Cont FontROM Fail-2

016-340 Cont FontROM Fail-3

016-341 Cont FontROM Fail-4

016-342 Cont RTC Fai

016-343 Long Boot Diag Timer Fail

016-345 Cont NV-Memory Fail

016-346 Cont A4FAX Modem Diagnosis Fail

016-347 Cont PageMemory Fail

016-348 Cont PageMemory Fail-2

016-349 Cont MAC Address Data Fail

016-350 Cont SEEP-ROM Fail-1

016-351 Cont SEEP-ROM Fail-2

016-360 Cont UI Fail-1

016-362 Cont UI Fail-2

016-363 Cont LyraCard Fail

016-364 Cont USB20 Host Fail

016-365 Cont USB20 Device Fail

016-366 Cont HDD Fail-1

016-367 Cont HDD Fail-2

016-368 Cont Torino Fail

016-369 Cont S2X PWB Fail

016-370 Cont Fail

016-371 Cont USB11 Host Fail

016-372 Cont HDD FileSystem Fail-A

016-373 Cont HDD FileSystem Fail-B

016-374 Cont HDD FileSystem Fail-C

016-375 Cont HDD FileSystem Fail-D

016-376 Cont HDD FileSystem Fail-E

016-377 Cont HDD FileSystem Fail-F

016-378 Cont HDD FileSystem Fail-G

016-379 Cont HDD FileSystem Fail-H

016-380 Cont HDD FileSystem Fail-I

016-381 Cont HDD FileSystem Fail-I

016-382 Cont HDD FileSystem Fail-PCode Description

016-400 8021x authentication failure

016-401 8021x EAP type not supported

016-402 8021x authentication failure by timing out

016-403 8021x certificate failure

016-404 8021x inside failure

016-405 Certificate DB File error

016-406 8021x client certificate failure

016-407 XCP Plugin Secrity Exception

016-408 XCP Invalid Plugin

016-409 XCP Plugin Version Incompatible

016-410 XCP_PLUGIN_PROPERTY_INVALID

016-411 XCP_UNSUPPORTED_CLASS_VERSION

016-412 XCP Plugin Misc Error

016-413 Couldnt detect proxy server automatically

016-414 Couldnt connect to Xerox server or proxy

016-415 Connection to Xerox server has timed out

016-416 An invalid state message received from server

016-417 Invalid network settings were found

016-450 SMB Host name duplicated

016-453 Dynamic DNS - IPv6 NG

016-454 DNS renewal failure of dynamic …

016-455 SNTP server time out

016-456 SNTP time asynchronous

016-461 Under non-transmitted image log stagnation

016-500 Write to Cont-ROM error detection (During DLD method)

016-501 Write to S2X-ROM error detection (During DLD method)

016-502 Write to Cont/S2X/IISS/DADF/IOT/Fin/FaxCard error detection (During PJL

method)

016-503 SMTP Server Fail for Redirector

016-504 POP Server Fail for Redirector

016-505 POP Authentication Fail for Redirector

016-506 Image Log HDD Full

016-507 ImageLog Send Fail01

016-508 ImageLog Send Fail02

016-509 ImageLog No Send Rule01

016-510 ImageLog No Send Rule02

016-511 ImageLog Invalid Send Rule01

016-512 ImageLog Invalid Send Rule02

016-513 SMTP server reception error

016-514 XPS Error

016-515 XPS Short of Memory

016-516 XPS PrintTicket description error

016-517 PS Booklet Illegal Color Mode Change

016-518 PS Booklet Conflict WM

016-519 Device DV - Reached Limit

016-520 MRC HW Job Error

016-521 SmartCard Not Found

016-522 LDAP SSL error 112

016-523 LDAP SSL error 113

016-524 LDAP SSL error 114Code Description

016-525 LDAP SSL error 115

016-526 LDAP SSL error 116

016-527 LDAP SSL error 117

016-528 SmartCard Not Auth

016-529 Remote Download server timeout

016-533 Kerberos Attestation protocol error 37

016-534 Kerberos Attestation protocol error 41,42

016-535 Remote Download file access error

016-536 Host name solution error in Remote Download

016-537 Remote Download server connection error

016-538 Remote Download file write error

016-539 Kerberos Attestation protocol error other

016-543 Attestation Agent error 543

016-545 Attestation Agent error 545

016-546 Attestation Agent error 546

016-548 Attestation Agent error 548

016-553 Attestation Agent error 553

016-554 Attestation Agent error 554

016-555 Attestation Agent error 555

016-556 Attestation Agent error 556

016-557 Attestation Agent error 557

016-558 Attestation Agent error 558

016-559 Remote Download parameter error

016-560 Attestation Agent error 560

016-562 ADetected user duplication, in a cert agent

016-563 ImageLog Memory Full (Exp Kit

016-564 Remote Download Server Authentication Failed

016-565 Backup Restore Error

016-566 Backup Restore Condition Error

016-567 Backup Capacity Full

016-568 Backup Restore Failed

016-569 Attestation Agent error 569

016-570 Job ticket out of memory

016-571 Job ticket wrong param

016-572 Job ticket media error

016-573 Job ticket parse error

016-574 Host name solution error in FTP

016-575 DNS server un-sets up in FTP

016-576 Server connection error in FTP

016-577 Problem in FTP service

016-578 Login name or a password error in FTP

016-579 Scanning picture preservation place error in FTP

016-580 File name acquisition failure from FTP server

016-581 File name suffix limit over in FTP

016-582 File creation failure in FTP

016-583 Lock folder creation failure in FTP

016-584 Folder creation failure in FTP

016-585 File delete failure in FTP

016-586 Lock folder delete failure in FTP Code Description

016-587 Folder delete failure in FTP

016-588 Data write-in failure to FTP server

016-589 Data read failure from FTP server

016-590 Data reading failure from FTP server

016-591 FTP scan filing policy injustice

016-592 NEXTNAMEDAT file access error in FTP

016-593 Internal error in FTP Scan

016-594 TYPE command failure in FTP

016-595 PORT command failure in FTP

016-596 CDUP command failure in FTP

016-597 Same name file exists in FTP servcer

016-598 Email message size over

016-599 Email message size over

016-600 KO Authentication Locked

016-601 Illegal Access Detection

016-603 HDD not found Fail

016-700 Password is under minimum figures

016-701 Out of ART EX Memory

016-702 Out of Page Buffer

016-703 Email To Invalid Box

016-704 Mailbox is Full

016-705 Secure Print Fail

016-706 Max User Number Exceeded

016-707 Sample Print Fail

016-708 HD Full by Annotation/Watermark image

016-709 ART EX Command Error

016-710 Delayed Print Fail

016-711 Email transmission size limit over

016-712 Under PANTHER Capacity (I-Formtter)

016-713 Security Box Password Error

016-714 Security Box is not Enable

016-715 ESCP Form Invalid Password

016-716 TIFF Data Overflow

016-717 Fax/Internet FAX Send Result Not Found

016-718 Out of PCL6 Memory

016-719 Out of PCL Memory

016-720 PCL Command Error

016-721 Other Error

016-722 Job cancel by staple position NG

016-723 Job cancel by punch position NG

016-724 Complex Position Error of Staple and Punch

016-725 B-Formatter Library Image Conversion Error

016-726 PDL Auto Switch Fail

016-727 0-page document is unstorable in a MailBox

016-728 Unsupported TIFF Data

016-729 TIFF Data Size too Big

016-730 Unsupported ART Command

016-731 Invalid TIFF Data

016-732 Form not registerdCode Description

016-733 Destination address resolution error

016-734 Simple transmittion report invocation error

016-735 Updating Job Templete

016-736 Remote directory lock error

016-737 Remote lock directory remove error

016-738 PS Booklet Illegal OutPut Size

016-739 PS Booklet Document Output Missmatch

016-740 PS Booklet OutPut Tray Missmatch

016-741 Download Mode NGJob Fail

016-742 Download Data Product ID Mismatch

016-743 Device Model/Panel Type Error

016-744 Download Data CheckSum Error

016-745 Download Data XPJL Fatal Error

016-746 Unsupported PDF File

016-747 No memory for drawing annotation

016-748 HD Full

016-749 JCL Syntax Error

016-750 Print job ticket description error

016-751 PDF Error

016-752 PDF Short of Memory

016-753 PDF Password Mismatched

016-754 PDF LZW Not Installed

016-755 PDF Print Prohibited

016-756 Auditron - Prohibit Service

016-757 Auditron - Invalid User

016-758 Auditron - Disabled Function

016-759 Auditron - Reached Limit

016-760 PS Decompose failure

016-761 FIFO EMPTY

016-762 Print LANG Not Installed

016-763 POP server is not found

016-764 SMTP Server Connect Error

016-765 SMTP Server HD Full

016-766 SMTP Server File System Error

016-767 Invalid E-mail Address

016-768 Invalid Sender Address

016-769 SMTP Server Unsupported DSN

016-770 The direct fax function is canceled by NVM

016-771 Scan Data Repository ERR (DNS address)

016-772 Scan Data Repository ERR (DNS Library)

016-773 Invalid IP Address

016-774 HD Full - Compression Convert

016-775 HD Full - Image Convert

016-776 Image Convert ERR

016-777 HD Access ERR-Image Convert

016-778 HD Full - Scan Image Convert

016-779 Scan Image Conversion Error

016-780 HD Access ERR-Image Convert

016-781 Server Connect ERR Code Description

016-782 Server Login ERR

016-783 Invalid Server Path

016-784 Server Write ERR

016-785 Server HD Full

016-786 HD Full-Scan Write ERR

016-787 Invalid Server IP ADD

016-788 Retrieve to Browser Failed

016-789 HD Full - Job Memory

016-790 Email fragment over

016-791 File Retrieve Fail

016-792 Specified Job Not Found

016-793 MF I/O HD Full

016-794 MediaReader:Media No Insert

016-795 MediaReader:Format Error

016-796 Document insert operation error

016-797 MediaReader:Image File Read Error

016-798 No TrustMarking Option

016-799 PLW Print Instruction Fail

016-910 Required Resource Not Ready (IOTsc detect)

016-911 Multi-Paper Required On A Single Tray

016-940 Duplex Mix Size NG

016-941 Booklet Duplex Mix Size NG

016-942 Page Delete Duplex Mix Size NG

016-943 Insert doc Duplex Mix Size NG

016-944 Document merge NG

016-945 Insert doc Duplex print NG

016-946 Insert doc NG

016-947 APS No Destination Error

016-948 Small Book action NG

016-949 Insert Mix doc NG

016-981 HDD access error

016-982 HDD access error 2

016-983 Image Log HDD Full

016-985 Data size over flow (Scan to Email)

017-700 ThinPrint Connection Timeout Fail

017-701 017-701 ThinPrint Connection Fail

017-702 017-702 ThinPrint Invalid Data Fail

017-703 017-703 ThinPrint Over Maximum Data Size Fail

017-704 017-704 ThinPrint Internal Fail

017-705 017-705 ThinPrint SSL Authentication Invalid Certification Fail

017-706 017-706 ThinPrint SSL Authentication Before Expiration Fail

017-707 017-707 ThinPrint SSL Authentication Expired Fail

017-708 017-708 ThinPrint SSL Authentication Misrepresentation Fail

017-709 017-709 ThinPrint SSL Fail

017-710 017-710 SIP Mismatched Media Type Fail

017-711 017-711 SIP Redirect Response Fail

017-712 017-712 SIP Session Timeout Fail

017-713 017-713 Start TLS Unsupported Fail

017-714 017-714 SMTP Over SSL FailCode Description

017-715 017-715 SSL Cert Untrusted Fail

017-716 017-716 SSL Cert Date Invalid Fail

017-717 017-717 SSL Server Cert Expired Fail

017-718 017-718 SSL Server Cert Invalid Fail

017-719 017-719 SMTP Over SSL Internal Fail

017-720 017-720 Contract Type Fail

017-721 017-721 Geographic Region Fail

017-722 017-722 Total Impressions Over Fail

017-723 017-723 DocuWorks Unsupported character Fail

018-400 IPSEC Error (Configuration Mismatch)

018-401 Incosistent SIP configuration

018-402 SIP server communication fail

018-403 SIP registraion fail (authentication)

018-404 SIP registration fail(other)

018-405 UserAccount Disable

018-500 CA Message Receiver Boot Error(S_cert lost)

018-501 CA Server Connection Error

018-502 Login failure in SMB

018-503 CA Message Receiver Timeout

018-504 CA SessionID Mismatch

018-505 SMB-DOS protocol error 1-005

018-506 CA FieldID Mismatch

018-507 CA Credential Error

018-508 CA Server Fatal Error

018-509 Template parameter conflict

018-510 Host name solution error in BMLinkS

018-511 DNS server un-sets up in BMLinkS

018-512 Service Connect error in BMLinkS

018-513 BMLinkS Service Not Found

018-514 bmlinks access-right-violation

018-515 bmlinks storage-access-error

018-516 bmlinks unsupported-attribute

018-517 bmlinks storage-full

018-518 bmlinks operation-not-available

018-519 bmlinks unknown-error

018-520 Internal error in BMLinkS Scan

018-521 request send failure in BMLinkS

018-522 response receive failure in BMLinkS

018-523 image send failure in BMLinkS

018-524 Invalid device network setting

018-525 HDD full or HDD access error

018-526 Rejected to be refresh

018-527 JT Monitor Internal error

018-528 Soap request error

018-529 Duplicate scan request

018-530 Authentication error

018-531 Failed to create a new job

018-532 Too many jobs to create a new

018-543 Shared name error in SMB serverCode Description

018-547 The number restriction over of SMB scan users

018-556 HTTP server script error

018-557 HTTP Invalid char in filename

018-558 HTTP file not found

018-559 HTTP File duplication fail

018-560 HTTP server login fail

018-561 HTTP server not found

018-562 HTTP client error

018-563 HTTP server error

018-564 Host name solution error in HTTP

018-565 Proxy name solution error in HTTP

018-566 Server Connect error in HTTP

018-567 HTTP server access fail

018-568 HTTP server SSL access fail

018-569 HTTP server certificate fail

018-570 HTTP certificate fail

018-571 Internal error in Scan

018-572 Invalid char in context

018-573 Invalid char in server

018-574 Invalid char in volume

018-575 Invalid char in login

018-576 Invalid char in path

018-577 Invalid char in file

018-578 Nw server not found

018-579 Nw server disk full

018-580 Netware invalid volume

018-581 Netware invalid path

018-582 Access right fail

018-583 Nw server disk error

018-584 Nw server access fail

018-585 Netware error in use

018-586 Netware login fail

018-587 File duplication fail

018-588 Scan filing policy invalid

018-589 NEXTNAMEDAT error

018-590 Same name exists

018-591 File name suffix limit over

018-592 lock folder create fail

018-593 lock folder delete fail

018-595 Detected user duplication, in LDAP

018-596 LDAP protocol error 596

018-700 Network Stack is not Initialized Fail

018-701 LDAP protocol error 01

018-702 LDAP protocol error 02

018-703 LDAP protocol error 03

018-704 LDAP protocol error 04

018-705 LDAP protocol error 05

018-706 LDAP protocol error 06

018-707 LDAP protocol error 07 Code Description

018-708 LDAP protocol error 08

018-709 Active Communication is Unavailable Now Fail

018-710 LDAP protocol error 10

018-711 LDAP protocol error 11

018-712 LDAP protocol error 12

018-713 LDAP protocol error 13

018-714 LDAP protocol error 14

018-716 LDAP protocol error 16

018-717 LDAP protocol error 17

018-718 LDAP protocol error18

018-719 LDAP protocol error 19

018-720 LDAP protocol error 20

018-721 LDAP protocol error 21

018-725 Kerberos Attestation protocol error 22

018-726 Kerberos Attestation protocol error 70

018-727 Kerberos Attestation protocol error 71

018-728 Kerberos Attestation protocol error 72

018-732 LDAP protocol error 32

018-733 LDAP protocol error 33

018-734 LDAP protocol error 34

018-735 LDAP protocol error 35

018-736 LDAP protocol error 36

018-748 LDAP protocol error 48

018-749 LDAP protocol error 49

018-750 LDAP protocol error 50

018-751 LDAP protocol error 51

018-752 LDAP protocol error 52

018-753 LDAP protocol error 53

018-754 LDAP protocol error 54

018-764 LDAP protocol error 64

018-765 LDAP protocol error 65

018-766 LDAP protocol error 66

018-767 LDAP protocol error 67

018-768 LDAP protocol error 68

018-769 LDAP protocol error 69

018-770 LDAP protocol error 70

018-771 LDAP protocol error 71

018-780 LDAP protocol error 80

018-781 LDAP protocol error 81

018-782 LDAP protocol error 82

018-783 LDAP protocol error 83

018-784 LDAP protocol error 84

018-785 LDAP protocol error 85

018-786 LDAP protocol error 86

018-787 LDAP protocol error 87

018-788 LDAP protocol error 88

018-789 LDAP protocol error 89

018-790 LDAP protocol error 90

018-791 LDAP protocol error 91Code Description

018-792 LDAP protocol error 92

018-793 LDAP protocol error 93

018-794 LDAP protocol error 94

018-795 LDAP protocol error 95

018-796 LDAP protocol error 96

018-797 LDAP protocol error 97

021-210 USB IC Card Reader connection error

021-211 USB IC Card Reader broken

021-212 USB IC Card Reader preparing error

021-213 Controller Price Table Error

021-214 USB IC Card Reader encryption setting error

021-215 Invalid Accessory Kind Setting

021-360 EP Accessory Fail

021-361 EP Accessory Kind Config Error

021-400 Check Request

021-401 USB IC Card Reader connection error info

021-500 EPAccessoryJobExclusion

021-501 Invalid URL has detected

021-502 Couldn't resolve proxy name

021-503 Couldn't resolve host name

021-504 Couldn't connect to host/proxy

021-505 Couldn't establish SSL session

021-506 An invalid peer certificate has received

021-507 Proxy unauthorized access

021-508 A connection to host/proxy has timed out

021-509 SOAP Fault: An invalid message detected

021-510 SOAP Fault: The MC already unregistered

021-511 SOAP Fault: The MC already registered (WEP)

021-512 SOAP Fault: The MC already registered (EP-SV)

021-513 SOAP Fault: The MC already registered (EP-DX)

021-514 SOAP Fault: The MC already registered (EP-TRESS)

021-515 SOAP Fault: An invalid product code detected

021-516 SOAP Fault: An invalid serial number detected

021-517 SOAP Fault: The service not responded

021-518 SOAP Fault: An internal error occurred on server

021-519 SOAP Fault: Service is temporarily unavailable

021-520 Couldn't connect to CA

021-521 A connection to CA has timed out

021-522 A miscellaneous CA comm error has detected

021-523 An internal error has occurred

021-524 A registeration conflict has detected

021-525 An unregistration conflict has detected

021-526 A miscellaneous http session error has detected

021-527 An invalid message has received

021-528 A communication settings was set as disabled

021-529 Device has already latest firmware

021-530 An internal error has occurred on update server

021-531 Service is temporarily unavailable on update svr

021-532 Found an unsupported ROM set Code Description

021-533 Software Update unoperational by user

021-534 Found an unsupported submodule

021-535 Found an unsupported peripheral

021-700 Accessory Failure

021-701 Accessory Preparing

021-731 EP Accessory - Function Disabled

021-732 EP Accessory Error732

021-733 EP Accessory Error733

021-750 U Parts Request Fail (EP-SV)

021-751 Maintenance Request Fail (EP-SV)

021-770 U Parts Request Fail (EP-DX)

021-771 Maintenance Request Fail (EP-DX)

021-772 EPDX Install, Remove Error

021-941 EP - Scan Service Paused By Disable

021-942 EP - Scan Service Paused By Color Mode

021-943 EP - Print Service Paused By Disable

021-944 EP - Print Service Paused By Color Mode

021-945 EP - Service Paused By Disable

021-946 EP - Service Paused By Color Mode

021-947 Subtractive Accessory Disable (Scan)

021-948 Subtractive Accessory Disable (Print)

021-949 Subtractive Accessory Disable

023-600 Held Down Key Error(UI-Panel)

023-601 Held Down Softkey Error(UI-Panel)

024-340 IOT-ESS Communication Fail 1

024-341 IOT-ESS Communication Fail 2

024-342 IOT-ESS Communication Fail 3

024-343 IOT-ESS Communication Fail 4

024-345 IOT-ESS Communication Fail 5

024-346 IOT-ESS Communication Fail 6

024-347 IOT-ESS Communication Fail 7

024-348 IOT-ESS Communication Fail 8

024-349 IOT-ESS Communication Fail 9

024-350 IOT-ESS Communication Fail 10

024-351 IOT-ESS Communication Fail 11

024-352 IOT-ESS Communication Fail 12

024-353 IOT-ESS Communication Fail 13

024-354 IOT-ESS Communication Fail 14

024-355 IOT-ESS Communication Fail 15

024-356 IOT-ESS Communication Fail 16

024-357 IOT-ESS Communication Fail 17

024-358 IOT-ESS Communication Fail 18

024-359 IOT-ESS Communication Fail 19

024-360 IOT-ESS Initialization Fail

024-361 Invalid IOT PaperSizeGroup Info

024-362 Page Sync Illegal Start

024-363 Page Sync Illegal Stop

024-364 DMA Transfer Fail

024-365 Overflow on Loop Back Write Code Description

024-366 JBIG Library Other Fail

024-367 Decompress Other Fail

024-368 PCI Error

024-370 Marker Code Detection Fail

024-371 IOT-ESSCommunication Fail 21

024-372 IOT-ESSCommunication Fail 22

024-373 IOT-ESSCommunication Fail 23

024-374 Regi Con PLL Parameter Fail

024-375 IOT-ESSCommunication Fail 24

024-376 IOT-ESS Communication Fail 25

024-600 Billing Master Counter repair

024-601 Billing Backup Counter 1 repair

024-602 Billing Backup Counter 2 repair

024-603 SWKey Master Counter repair

024-604 SWKey Backup Counter 1 repair

024-605 SWKey Backup Counter 2 repair

024-606 Billing Meter Type Master Counter repaire

024-607 Billing Meter Type Backup Counter 1 repaire

024-608 Billing Meter Type Backup Counter 2 repaire

024-609 Billing CountType Master Counter repaire

024-610 Billing CountType Backup Counter 1 repaire

024-611 Billing CountType Backup Counter 2 repaire

024-612 Modal Break Point Master Counter repaire

024-613 Modal Break Point Backup Counter 1 repaire

024-614 Modal Break Point Backup Counter 2 repaire

024-700 Shortage memory capacity, or no Hard Disk

024-701 Invalid instruction of face inversion

024-702 Paper Jam

024-703 Booklet Sheets Count Over While Printing Fail

024-742 Print Booklet sheets counts over

024-746 Print Request Failure-Paper

024-747 Print Instruction Fail

024-748 Bates Numbering Digit Over

024-775 Print Booklet sheets counts over(Not field attachment)

024-900 Upper Tray Out Of Place

024-910 Tray1 size mismatch

024-911 Tray2 size mismatch

024-912 Tray3 size mismatch

024-913 Tray4 size mismatch

024-914 Tray6 size mismatch

024-915 Tray7 size mismatch

024-916 Mix Full Stack

024-917 Stacker Tray Staple Set Over Count

024-919 FaceUP Tray Close

024-920 Face Down Tray1 Paper FULL

024-922 Face Down Tray2 Paper FULL

024-923 Operation Y Toner Empty

024-924 Operation M Toner Empty

024-925 Operation C Toner Empty Code Description

024-926 Punch DustBox Miss Set

024-927 OCT Full Stack

024-928 Scratch Sheet Compile (A-Fin)

024-929 Center Tray Full Stack

024-930 Stacker Tray Full (LargeSize Full)

024-931 Staple Dust Full

024-932 Staple Box Set Fail

024-933 Operation Y Drum End of Life

024-934 Paper kind mismatch

024-936 Tray 2 paper mismatch

024-937 Tray 3 paper mismatch

024-938 OHP kind mismatch at Tray4 (Not white frame OHP)

024-939 OHP kind mismatch (Not white frame OHP)

024-940 Folder Tray Out Of Place

024-941 Folder Tray Full Stack

024-942 Booklet sheets counts over

024-943 Booklet Low Staple

024-945 Booklet Full Stack

024-946 Tray 1 Out Of Place

024-947 Tray 2 Out Of Place

024-948 Tray 3 Out Of Place

024-949 Tray 4 Out Of Place

024-950 Tray 1 Empty

024-951 Tray 2 Empty

024-952 Tray 3 Empty

024-953 Tray 4 Empty

024-954 Tray SMH Empty

024-955 Tray 6 Empty

024-956 Tray 7 Empty

024-957 Interposer Empty

024-958 SMH size mismatch

024-959 Tray1 size mismatch

024-960 Tray2 size mismatch

024-961 Tray3 size mismatch

024-962 Tray4 size mismatch

024-963 Finisher Punch DustBox FULL

024-965 ATS/APS No Paper (IOTsc detect)

024-966 ATS/APS No Destination Error

024-967 Different width Mix Paper detect (Stapler job)

024-968 Stapler/Punch Batting

024-969 Different width Mix Punch

024-970 Tray 6 Out Of Place

024-971 Tray 7 Out Of Place

024-972 Tray6 size mismatch

024-973 Tray7 size mismatch

024-974 Interposer Tray Size Mismatch

024-975 Copy Booklet sheets counts over

024-976 Finisher Staple Status NG

024-977 Stapler Feed Ready FailCode Description

024-978 Booklet Stapler NG

024-979 Stapler Near Empty

024-980 Finisher Stacker Tray Full

024-981 Finisher TopTray Full

024-982 Stacker Lower Safety warning

024-983 Booklet Tray Full

024-984 Booklet Low Staple F

024-985 SMH Stop check

024-987 Envelop Folder Tray Full

024-988 Envelop Folder Tray Set Fail

024-989 Booklet Low Staple R

024-990 Punch Dust Full

025-596 Diag HDD Mentenance Fail

025-597 Diag HDD Initialize Fail

026-400 Exceed the number of connection of USB Host Fail

026-700 LDAP protocol MAX error

026-701 Adress Book request overflow

026-702 Adress Book directory service overflow

026-703 Abort with Logout

026-704 DocuWorks Error

026-705 DocuWorks Short of Memory

026-706 DocuWorks Print Prohibited

026-707 DocuWorks Unlock Failed

026-708 URL data size over

026-709 URL hdd full

026-710 S/MIME unsupported cipher decrypt fail

026-711 Multi-page file size over

026-712 HTTP out job overlap error

026-713 Couldnt detect proxy server automatically

026-714 Couldnt connect to Xerox server or proxy

026-715 Connection to Xerox server has timed out

026-716 An invalid state message received from server

026-717 Invalid network settings were found

026-718 PS Print Instruction Fail

026-719 Internal error in Scan

026-720 Media full

026-721 Media access fail

026-722 Media format fail

026-723 Media access fail

026-724 Remote Download file size error

026-725 Remote Download file checksum error

026-726 Options inconsistent

026-727 Media filepath fail

026-728 WSD Scan Network Access Fail

026-729 WSD Scan Data Transfer Fail

026-730 Can't Detect Paper Size Of Specified Tray

026-731 PJL PIN Number Fail

026-732 PJL Printcount Range Over Fail

026-733 PJL Password Fail Code Description

026-734 Can not change to the PJLDIAG MODE

026-735 Authentication Makes Waiting Print Jobs Deleted

027-400 Net Off Line

027-442 Duplicat IP address

027-443 DNS renewal failure of dynamic

027-444 Duplicat IP address

027-445 Illegal IP address

027-446 Duplicat IP address

027-447 Duplicat IP address

027-452 Duplicat IP address

027-500 SMTP Server Fail for Mail IO

027-501 POP Server Fail for Mail IO

027-502 POP Authentication Fail for Mail IO

027-503 POP server communication timeout

027-504 Response reception is not expected from server

027-513 SMB Scan client has no right to access

027-514 Host name solution error in SMB

027-515 DNS server un-sets up in SMB

027-516 Server connection error in SMB

027-518 Login name or a password error in SMB

027-519 Scanning picture preservation place error in SMB

027-520 File name acquisition failure from SMB server

027-521 File name suffix limit over in SMB

027-522 File creation failure in SMB

027-523 Lock folder creation failure in SMB

027-524 Folder creation failure in SMB

027-525 File delete failure in SMB

027-526 Lock folder delete failure in SMB

027-527 Folder delete failure in SMB

027-528 Data write-in failure to SMB server

027-529 Data read failure from SMB server

027-530 File name duplicate failure in SMB

027-531 SMB scan filing policy injustice

027-532 NEXTNAMEDAT file access error in SMB

027-533 Internal error in SMB Scan

027-543 SMB server name specification error

027-547 SMB Protocol error 4-007

027-548 SMB Protocol error 4-008

027-549 SMB Protocol error 4-009

027-564 SMB Protocol error 4-024

027-565 SMB Protocol error 4-025

027-566 SMB Protocol error 4-026

027-569 SMB (TCP/IP)is not started

027-572 SMB Protocol error 4-032

027-573 SMB Protocol error 4-033

027-574 SMB Protocol error 4-034

027-576 SMB Protocol error 4-036

027-578 SMB Protocol error 4-038

027-584 SMB Protocol error 4-044 Code Description

027-585 SMB Protocol error 4-045

027-586 SMB Protocol error 4-046

027-587 SMB Protocol error 4-047

027-588 SMB Protocol error 4-048

027-589 SMB Protocol error 4-049

027-590 SMB Protocol error 4-050

027-591 SMB Protocol error 4-051

027-599 SMB Protocol error 4-other

027-600 ExtPrint Check Mode Error

027-700 Mail address domain err

027-701 Disconnect network cable

027-702 Certificate for addresses, was not found

027-703 Certificate for addresses, was expired

027-704 Certificate for addresses, was untrusted

027-705 Certificate for addresses, was revoked

027-706 Certificate not found

027-707 Certificate expired

027-708 Certificate untrusted

027-709 Certificate revoked

027-710 S/MIME mail was disabled

027-711 S/MIME mail sender certificate not found

027-712 S/MIME mail sender certificate not valid

027-713 S/MIME mail was altered

027-714 S/MIME mail sender impersonation

027-715 S/MIME mail certficate not support

027-716 No-Signed mail receipt was rejected

027-717 No MX Record at the DNS

027-720 Ext Srv Host Not Found

027-721 Ext Srv Not Found

027-722 Ext Srv Timeout Fail

027-723 Ext Srv Authentication Fail

027-724 Ext Srv Access Fail

027-725 Ext Srv Operation Fail

027-726 Ext Srv Unknown State

027-727 Ext Srv Req Invalid Params

027-728 Ext Srv Req File Exceed

027-730 SMTP mail division error

027-731 Server Limit Err

027-732 Server Access Err

027-733 Server SSL Err

027-734 Server Certificate Err

027-735 Device SSL Config Err

027-736 Device Certificate Err

027-737 Template Server Read ERR

027-739 Invalid Template Server Path

027-740 Template Server Login ERR

027-741 Template Server Connect Fail

027-742 HD File System Full

027-743 Template Server Install ERRCode Description

027-744 Template Server ADD ERR (DNS Library)

027-745 Template Server ADD ERR (DNS address)

027-746 JobTemplate Pool Server Not Ready

027-750 Fax document incongruent

027-751 Job Template analysis error

027-752 Must user un inputting

027-753 Job flow service request disabled

027-754 Job flow service File signature setting mismatch

027-760 XJT Command Fail

027-761 Web Print time out

027-762 Illegal Web Print job ticket

027-763 Auditron - Cannot Verify User

027-770 PDL Error

027-771 DFE Disk Full

027-772 SMTP server error (HELO Command refusal)

027-773 SMTP server communication timeout

027-774 SMTP address inaccurate character

027-775 Too many SMTP address

027-776 SMTP server error (EHLO Command refusal)

027-777 SMTP server un-supports SMTP-AUTH

027-778 There is no mode specified by SMTP-AUTH

027-779 It attestation-fails by SMTP-AUTH

027-796 Email Not Printed

027-797 Invalid Output Destination

027-910 Manual duplex operation(Back Print from Tray7)

027-911 Manual duplex(Back Print from Tray6)

027-912 Manual duplex(Back Print from Tray5)

027-913 Manual duplex(Back Recovery - Front Print)

027-914 Manual duplex(Back Recovery - Front Print)

027-915 Manual duplex(Back Recovery - Front Print)

027-916 Manual duplex(Back Recovery - Back Print)

027-917 Manual duplex(Back Recovery - Back Print)

027-918 Manual duplex(Back Recovery - Back Print)

028-910 Wrong Fusing Unit Type Fail

028-911 Wrong Fusing Unit Mode Fail

028-912 Fusing Unit Lever Envelope Fail

033-310 Fax Charge Function Fail By Multi Channel

033-311 Invalid Addressbook Data are Registered

033-312 Controller not respond when system is changing mode

033-313 USB disconnected

033-314 Controller ROM Fax Card ROM mismatch

033-315 USB Fatal Error

033-316 FAX Device Cont Error

033-317 FAX Device Error

033-318 Image Processing Error

033-319 Fax Control task detects error

033-320 Controller not respond when system is Booting

033-321 Fax Card not respond when system is Booting

033-322 FAX Card I/F timeoutCode Description

033-323 FAX Card Mini I/F timeout

033-324 USB state change Error

033-325 FCM Fatal Error

033-326 Mini Manager Fatal Error

033-327 FCM no response to stop request

033-328 Failed to initialize fax log

033-329 Detected fax process failuer

033-330 FoIP Unrecoverable Error

033-331 FoIP Controller Init Fail

033-332 FoIP Cont not respond when system is Booting

033-333 FoIP Cont not respond when system is sleeping

033-334 Can not send a message to FoIP CONT

033-335 Illegal fault code notice

033-336 Access to a non-mounted channel

033-337 FaxCard mismatch

033-338 Illegal type of FaxBox

033-339 faxc2 not respond when system is sleeping

033-363 Fax Card Reset (Reboot)

033-500 No CS after RS Req

033-501 No Appropriate PIX Data

033-502 Post-message resend exceeded

033-503 T1 Timeout

033-504 T2 Timeout

033-505 T5 Timeout

033-506 DCN Receive

033-507 Unable to receive by remote

033-508 Destination Polling Error

033-509 DCS/NSS Resend Exceeded

033-510 Fallback Error

033-511 No response after 3rd DTC/NSC

033-512 Remote has no Relay

033-513 Remote has no Mailbox

033-514 Carrier Down Detected

033-516 EOR Receive

033-517 ECM Phase C Flag Timeout

033-518 Remote cannot receive SUB

033-519 PTX has no SEP capability

033-520 Remote cannot receive passward

033-521 Transmission Canceled via DTMF

033-522 DTMF I/F Timeout

033-523 Line 1 not connected

033-524 Line 2 not connected

033-525 Line 3 not connected

033-526 ECM Error

033-527 EOR Send

033-528 RTN Send

033-529 RTN Receive

033-530 DTMF Illegal Procedure Error

033-531 DTMF Procedure ErrorCode Description

033-532 Illegal Command Received

033-533 T30 Protocol Error

033-534 Unsupported Function at Remote

033-535 DCN Receive at Phase B Send

033-536 Ring Stopped before Fax Device Release

033-537 In and out call conflict

033-538 Fax Sending Image Process Error

033-539 Fax Receiving Image Process Error

033-540 Fax Printing Image Process Error

033-541 No destination specified

033-542 Selected Channel Dial Error

033-543 Dial Error (Incorrect Dial Data)

033-544 Busy tone detect

033-545 T0 Timeout

033-546 Cannot detect dial tone

033-547 Abort during transmission

033-548 No manual send line

033-549 Fax service disabled

033-550 cannot diable FAX service

033-551 Internal I/F Error

033-552 too many Error lines

033-553 no mailbox/relay

033-554 Wrong Password/Receive Banned

033-555 incorrect password

033-556 Wrong Password/Send Banned

033-557 Desinations or Sevices Exceeded

033-558 remote ID is in black list

033-559 no remote ID

033-560 illegal authentication ID

033-561 cannot do TRESS/RCC job

033-562 held RCC job

033-563 No printable paper size

033-564 Power Off during transmission

033-565 No of Desinations Exceeded

033-566 No destination specified

033-567 Dial Error (Incorrect Dial Data)

033-568 FCM watchdog timeout in FAX comm

033-569 Detected image direction conflict

033-570 Retry Over(no shutdown notification setting)

033-571 Manual send job canceled(FaxReportLogFull)

033-572 FaxReport print job canceled(JobFull occured)

033-573 domain regulation check error

033-574 Access to a non-mounted channel

033-575 Modem Polarity Inversion Detected

033-576 Inaccurate dial data

033-577 Modem Image Under Run

033-578 Modem Frame Size Over

033-580 Missing VoIP Gateway

033-581 Access Authentication failureCode Description

033-582 Mismatched ability

033-583 Temporarily unavailable

033-584 SIP request timeout

033-585 SIP request error

033-586 T38 Protocol Not Ready

033-587 T38 Session Error

033-588 T38 Packet Lost

033-589 T38 Malformed Packet Received

033-590 T38 Send Error

033-591 FoIP Max Sessions Over

033-592 FoIP Internal Timeout

033-593 Canceled By Remote Peer

033-710 Document does not exist

033-711 Illegal Page inside Document

033-712 System Memory exceeded

033-713 No specified Chain Link

033-714 Scan Error (No specified doc)

033-715 Cannot start job

033-716 No specified Mailbox

033-717 Incorrect Password

033-718 No Document in Mailbox

033-719 Fax job Canceld not recovery job

033-720 Document Creation Failed

033-721 Fax Page Creation Failed

033-722 Fax immediate send store job canceled

033-724 Fax receive memory over flow

033-725 Insufficient HDD Space

033-726 Cannot print 2-Sided

033-727 Cannot rotate image

033-728 Auto print canceled

033-730 Fax Service recovery error

033-731 Inconsistent Instructions

033-732 Print job canceled by forced polling

033-733 Fax document number get error

033-734 Fax Print Suspension

033-735 Fax Memory Allocate Timeout

033-736 Internet FAX Off Ramp fail

033-737 Fax card job canceled

033-738 JBIG Information fail

033-740 Fax immediate receive print canceled

033-741 Fax page read open timeout

033-742 Fax page read close timeout

033-743 Fax page write open timeout

033-744 Fax page write close timeout

033-745 Fax data write timeout

033-746 Fax data read timeout

033-747 Fax Service don't start by cross ope

033-748 Fax Service illigal sequence

033-749 Fax card Memory ErrorCode Description

033-750 Fax format error

033-751 Activity Report suspended by Printing Inhibition

033-755 Fax printing is canceled by the defect of Fax card

033-790 EP-DX Call Wait (Not Redial count)

033-791 EP-DX Call Wait (Redial count)

033-792 EP-DX Call Stop

034-211 Slot1 Board failure

034-212 Slot2 Board failure

034-500 Dial Error (Incorrect Dial Data)

034-501 Selected Channel Dial Error

034-502 Fax Internal Must Parameter Error

034-503 Fax Internal High Layer Service Error

034-504 Fax Stored Memory Exceeded

034-505 Fax Work Memory Exceeded

034-506 Unsupported Function at Remote

034-507 Password Check Error

034-508 Transmission Canceled via DTMF

034-509 DTMF Illegal Procedure Error

034-510 DTMF Procedure Error

034-511 Unable to Send File at Remote

034-512 Detect Endless Loop

034-513 Receive Command Error

034-514 Requested Function Unsupported

034-515 Illegal Command Received

034-519 No of Desinations Exceeded

034-520 No of Sevices Exceeded

034-521 Internal I/F Error

034-522 No manual send Line

034-523 Fax service disabled

034-524 Unable to cancel operation

034-525 Specified Chainlink not exist

034-526 Chainlink No out of scope

034-527 Dial Control Error

034-528 Cannot perform manual send

034-529 No printable paper size

034-530 DTMF I/F Timeout

034-550 Downloader Fail

034-700 GCPLock-G3DicepBusy-CodecHang

034-701 Software Reset

034-702 No destination specified

034-703 D Channellink cut from network

034-704 ISDN D Channel Data Link Error

034-705 ISDN Layer 1 Stopped-Power on

034-706 ISDN Layer 1 Stopped-Power off

034-707 FRMR Received

034-708 Illegal Frame Received N(R)

034-709 Illegal Frame Received

034-710 DL Link Establishment Received

034-711 Waiting for link TimeoutCode Description

034-712 Internal Error (Interrupt)

034-713 Timeout-Transmission canceled

034-714 Line Disconnected-Timeout T305

034-715 Line Disconnected-Timeout 3082

034-716 Connection Timeout (T313)

034-717 Resume Timeout

034-718 Normal Disconnection

034-719 No free and available lines

034-720 Timeout (60s,T330,309,301,310)"

034-721 Error (Format, Contents) "

034-722 Suspension Timeout

034-723 No Timer Assigned

034-724 Illegal Sequence

034-725 L3 Task Internal Error

034-726 HD81501 I/F Buffer Busy

034-727 No Reply for 3 sec for 1300Hz

034-728 Invalid Destination

034-729 Line cut, In-Channel PB Send"

034-730 In and out call conflict

034-731 Fax Network Cut (Setup Error)

034-732 Fax Network Cut due to Timeout

034-733 Incorrect Sequence,Call Status"

034-734 HI Task Internal Error

034-735 Connect only to ISDN D Channel

034-736 Wrong notice from fax network

034-737 Incoming call response error

034-738 Layer 1 Start Up Error

034-739 Layer 1 not synchronized

034-740 Transmission of Frame Error

034-741 Unable to Send Frame

034-742 Frame Send Underrun Detected

034-743 Abnormal frame-sending DMA

034-744 Unacceptable Channel

034-745 Outgoing call to channel set

034-746 No usable lines

034-747 Switching equipment congestion

034-748 Specified line cannot be used

034-749 Network Conjestion Error

034-750 Network Error

034-751 Temporary Network Error

034-752 Destination terminal busy

034-753 Destination not responding

034-754 No response from Destination

034-755 Destination rejecting call

034-756 Destination Faulty

034-757 Others (Normal, Semi-normal) "

034-758 Incorrect Destination Fax Dial No

034-759 No Relay Network Route

034-760 No Line To DestinationCode Description

034-761 Incorrect Format Destination Fax No

034-762 Facility rejected

034-763 Com Capability disallowed

034-764 Com Capability not configured

034-765 Error by service,feature limit "

034-766 Selected com not implemented

034-767 Selected mode not implemented

034-768 Restricted Digital Info Only

034-769 Error by service, feature"

034-770 Reply to status query

034-771 Access information discarded

034-772 Inter-working connection error

034-773 Invalid Dial No Specified

034-774 Invalid Line Specified

034-775 Others (Invalid Message Class)

034-776 Insufficient Required Info

034-777 Undefined Message Type

034-778 Incorrect Message or Type

034-779 No information, or not defined"

034-780 Invalid Information

034-781 Call Status, Message Mismatch"

034-782 Error cleared due to timeout

034-783 Other Errors (Operation, etc) "

034-784 Destination No Changed

034-785 Incompatible destination

034-786 Call identity not in use

034-787 Call identity in use

034-788 Show other causes

034-789 G4 Presentation Illegal Event

034-790 Line 0 (Ext) not connected

034-791 Line 1 not connected

034-792 Line 2 not connected

034-793 Line 3 not connected

034-794 Line 4 not connected

034-795 Line 5 not connected

034-796 Dial Error (Incorrect Fax No 2)

034-797 Communication Parameter Error

034-798 Data Parameter Error

034-799 Auto Dial without dial data

035-550 Downloader Fail

035-700 Modem faulty

035-701 T1 Transmission Timeout

035-702 Destination Receive Rejected

035-703 DCN Receive at Phase B Send

035-704 Destination Polling Error

035-705 DCS/NSS Resend Exceeded

035-706 Fallback Error

035-707 Wrong Password/Receive Banned

035-708 Post-message resend exceededCode Description

035-709 RTN Receive

035-710 PIN Receive

035-711 DCN Receive at Phase D

035-712 No response after 3 NSC

035-713 T2 timeout after sending FTT

035-714 DCN Received after NSC/DTC

035-715 Wrong Password-Polling Error

035-716 No past message-T2 Timeout

035-717 RTN Send

035-718 Receive T1 Timeout

035-719 Busy tone detected at Phase-B

035-720 Unable to receive by remote

035-721 DCN Received at Phase B

035-722 Wrong frame length of 300bps

035-723 No CD after receiving flag

035-724 DCN Receive after sending FTT

035-725 Remote has no Mailbox/Relay

035-726 PhaseC cannot receive-10 secs

035-727 50% Error during G3 Receive

035-728 C EOL cannot receive in 10 sec

035-729 Carrier Down Detected

035-730 No CS with Phase-C High Speed

035-731 Fax V8 Error

035-732 Fax V34 PCH CD Off

035-733 Fax V34 C/PCH CS None

035-734 Polling ERR at Remote Step V8

035-735 No Doc in Polling Box Step V8

035-736 No reply DCN after sending CTC

035-737 No reply DCN after sending EOR

035-738 No reply DCN after sending RR

035-739 Fax T5 Timeout

035-740 Sending stopped after EOR Send

035-741 ECM Phase C Flag Timeout

035-742 EOR Send or Receive

035-743 Remote cannot receive SUB

035-744 Remote cannot receive password

035-745 PTX has no SEP capability

035-746 Busy-Cannot detect dial tone

035-747 Abort while dialing

035-748 Abort during transmission

035-749 No reply from remote station

035-750 Power Off during transmission

035-751 Doc send operation canceled

035-752 No of Job Restriction Error

035-753 Fax Memory Full

035-754 File management memory full

035-755 File Add Page Error

035-756 Cannot add page

035-757 No Receive PageCode Description

035-758 No specified file or page

035-759 No specified job

035-760 File common processing error

035-761 File other processing error

035-762 Line cut during ISDN

036-500 Illegal PDRP Parameter

036-501 Illegal RDPBP Parameter

036-502 Illegal RDPBN Parameter

036-503 Illegal RDCLP Parameter

036-504 Illegal RDGR Parameter

036-505 Undefined response

036-506 Not negotiable

036-507 RDPBP Receive at full capacity

036-508 RDPBN Receive Terminal Error

036-509 RDPBN Receive Others

036-510 RDGR Receive

036-511 Illegal procedure 1551

036-512 Illegal CDS Parameter

036-513 Illegal CDC Parameter

036-514 Illegal CDE Parameter

036-515 Illegal CDD Parameter

036-516 Illegal CDR Parameter

036-517 Illegal CDPB Parameter

036-518 Illegal CDCL Parameter

036-519 Undefined Command

036-520 Not Negotiable CDS Receive

036-521 Not Negotiable CDC Receive

036-522 CDD Receive Terminal Error

036-523 Other than above CDD receive

036-524 CDR Receive Terminal Error

036-525 Other than above CDR receive

036-526 Illegal CDUI (Normal Doc)

036-527 Illegal CDUI (Operator Doc)

036-528 Illegal CDUI (Control Doc)

036-529 Illegal CDUI (Monitor Doc)

036-530 CDSReceive-Illegal Document

036-531 DMA channel 1 illegal closing

036-532 DMA channel 2 illegal closing

036-533 Cannot convert resources

036-534 Decode Error in Data Convert

036-535 White Line Transfer Error (Compress)

036-536 White Line Transfer Error (Decomp)

036-537 No RTC during data convert

036-538 Doc descriptor analysis error

036-539 Page Descriptor Analysis Error

036-540 Text Unit Analysis Error

036-541 Page boundary without TU

036-542 Relay Broadcast error in G4

036-550 Downloader FailCode Description

036-700 G4 Communication Error

036-701 Receiving variable N(R) error

036-702 Info frame size exceeded (NI)

036-703 Monitor/Unnumbered frame error

036-704 Undefined Command/Response 1104

036-705 N2 timeout of Receive Timer

036-706 SABM Wait Timeout in G4

036-707 UA wait Timeout in G4

036-708 Cannot establish link in G4

036-709 DISC receive before link close

036-710 FRMR Receive (Z=1)

036-711 FRMR Receive (Y=1)

036-712 FRMR received (Z=1) W=1

036-713 FRMR Receive (W=1)

036-714 Global Address Receive

036-715 Line Open Timeout in G4

036-716 Wrong LSI Send (Busy Timeout)

036-717 Abnormal LSI operation

036-718 Disconnection Notice Timeout

036-719 C Line On but I Line Off

036-720 C Line Off but I Line On

036-721 I Line Off during Transmission

036-722 Call cut during flag detect

036-723 Call cut while awaiting UA

036-724 Call cut while awaiting SABM

036-725 Disc received before session

036-726 Illegal header received

036-727 Illegal parameter of CC packet

036-728 Illegal parameter of CN packet

036-729 Illegal parameter of DT packet

036-730 Illegal parameter of RI packet

036-731 Illegal parameter of IT packet

036-732 Illegal parameter of CI packet

036-733 Illegal parameter of CF packet

036-734 Undefined Packet Received

036-735 CC Wait Timeout

036-736 CF Wait Timeout

036-737 CI received before G4 session

036-738 DT Packet P(S ), P(R ) Error"

036-739 RR, RNR Packet P(S) Error "

036-740 Busy Timeout

036-741 SI received in transmission

036-742 SF received in transmission

036-743 DT Packet D Bit Error

036-744 G4 Wait for Reply Timeout

036-745 G4 CN Wait Timeout

036-746 G4 Data Link Disconnect Notice Timeout

036-747 Fast select response received

036-748 Receive remote charge requestCode Description

036-749 Abnormal LCGN

036-750 Illegal procedure 1301

036-751 Illegal TCA Parameter

036-752 Illegal TCR Parameter

036-753 Illegal TCC Parameter

036-754 Illegal TBR Parameter

036-755 Illegal TDT Parameter

036-756 Undefined transport block

036-757 TCA Wait Timeout

036-758 TCR Wait Timeout

036-759 TCC Wait Timeout

036-760 TBR Wait Timeout

036-761 TDT block size error

036-762 G4 NetWork Disconnect Notice Timeout

036-763 Illegal procedure 1401

036-764 Illegal CSS Parameter

036-765 Illegal CSE Parameter

036-766 Illegal CSA Parameter

036-767 Illegal CSUI Parameter

036-768 Illegal CSCC Parameter

036-769 Illegal RSSP Parameter

036-770 Illegal RSSN Parameter

036-771 Illegal RSEP Parameter

036-772 Illegal RSAP Parameter

036-773 Illegal RSUI Parameter

036-774 Illegal RSCCP Parameter

036-775 Undefined command/response 1413

036-776 RSSN Receive

036-777 G4 Line Disconnect Notice Timeout

036-778 CSA received (wrong terminal)

036-779 CSA Receive (Others)

036-780 CSS Wait Timeout

036-781 RSSP Wait Timeout

036-782 RSAP Wait Timeout

036-783 RSEP Wait Timeout

036-784 RSCCP Wait Timeout

036-785 CSUI/RSUI Wait Timeout

036-786 Incorrect Password (RSSN)

036-787 Wrong Password-Polling Error for Remote

036-788 Poll Send Error at Remote

036-789 No Password for RSSP Receive

036-790 Polling rejected by remote

036-791 Set Password-RSSP Received

036-792 CSE Received after RSSP Send

036-793 Select communication error

036-794 Line cut during ISDN mode

036-795 Canceled by remote station

036-796 Sent without multiple sets

036-797 Illegal procedure 1501Code Description

036-798 Illegal RDEP Parameter

036-799 Illegal RDDP Parameter

041-500 Write to IOT-ROM error detection (During DLD method)

041-501 Write to IOT-NVM-ROM error detection (During DLD method)

048-500 IF-Module ROM Write Error

049-500 HCS1 ROM Write Error

049-700 Out tray changed from stacker1

049-950 HCS1 MIX SIZE STACK Fail

049-973 Stacker Extraction button was pushed

062-394 Cont PWBA Memory Fail

062-500 Write to IISS-ROM error detection (During DLD method)

062-790 Possible Prohibited Originals

063-500 Write to IISS-Extension-ROM error detection (During DLD method)

071-940 Tray#1 LiftUp NG

072-940 Tray#2/TTM#2 LiftUp NG

073-940 Tray#3/TTM#3 LiftUp NG

074-940 Tray#4 LiftUp NG

077-911 Paper size mismatch, job contniue"

077-967 Paper kind mismatch (APS job)

077-968 Paper kind mismatch, job contniue "

078-500 Write to HCF-ROM error detection (During DLD method)

078-940 2000A3-HCF paper misset

078-941 2000A3-HCF size mismatch

078-942 4000A3HCF lower tray paper misset

078-943 4000A3HCF lower tray size mismatch

093-434 Drum/Toner Cartridge K Near Empty

093-435 Drum/Toner Cartridge Quality Empty

093-940 Toner Y CRUM Comm Fail

102-356 EWS Soft Fail

102-380 MF UI cont Soft Fatal error

102-381 Data Link Layer Error (UI-Panel)

102-382 Application Layer Command Error (UI-Panel)

103-310 Hybrid Water Mark Not Exist

103-311 Hybrid Water Mark Setting Mismatch

103-312 Hybrid Water Mark Not Exist (Back Side)

103-313 SW Option Fail (IISS Mem for HWM Not Exist)

112-700 Punch Dust Near Full

116-210 MediaReader Faital Error

116-211 MediaReader Cable No Joint

116-212 MediaLib SW Logic Fail

116-220 Transition to Download Mode Download Initialization Failure

116-310 ESS Font ROM DIMM #2 Check Fail

116-311 ESS Font ROM DIMM #3 Check Fail

116-312 HDD Encrypt Key Fail

116-313 HDD Encrypt Set Up Fail

116-314 Ethernet Address Fail

116-315 ESS RAM DIMM #1 W/R Check Fail

116-316 ESS RAM DIMM #2 W/R Check Fail

116-317 Standard ROM DIMM Check FailCode Description

116-318 Op ROM DIMM Check Fail

116-319 Mismatch Cont ROM and Panel config

116-320 STREAMZ Soft Fatal error

116-321 System Soft Fatal error

116-322 WebDAV S/W Fail

116-323 ESS NVRAM W/R Check Fail

116-324 Exception Fail

116-325 ESS Fan Fail

116-328 L2 Cache Fail

116-329 Serial IF Soft Fail

116-330 HDD File System Fail

116-331 Invalid Log Info

116-332 ESS Standard ROM Error

116-333 LocalTalk Soft Fail

116-334 ESS NVRAM Data Compare Fail

116-336 Redirector HD Fail

116-337 SNTP S/W Fail

116-338 JBA fatal error

116-339 JBA No HD

116-340 Memory Not Enough

116-341 ROM VER Incorrect

116-342 SESAMi Manager Fail

116-343 Main PWBA IC Fail

116-345 TokenRing Board Fail

116-346 Formatter Fail

116-347 LocaTalk Board Fail

116-348 Redirecter Fail

116-349 SIF Fail to Call Pflite

116-350 AppleTalk Soft Fail

116-351 EtherTalk Soft Fail

116-352 NetWare Soft Fail

116-353 HDD Phisycal Fail

116-354 HDD Product Fail

116-355 Agent Soft Fail

116-356 HDD Format Fail

116-357 PostScript Error

116-358 Salutation Soft Fail

116-359 PLW Soft Fail

116-360 SMB Soft Fail

116-361 Spool Fatal HDD

116-362 SSDP Soft Fail

116-363 BMLinkS/Print Service Soft Fail

116-364 Timer Fail

116-365 Spool Fatal

116-366 Report Gen Soft Fail

116-367 Parallel IF Soft Fail

116-368 Dump Print Fail

116-370 XJCL Fail

116-371 PCL Decomp S/W FailCode Description

116-372 P-Formatter Fail

116-373 Dynamic DNS Soft Fail

116-374 Auto Switch Fail

116-375 I-Formatter Fail

116-376 Port 9100 Software Fail

116-377 Video DMA Fail

116-378 MCR Soft Fail

116-379 MCC Soft Fail

116-380 ESS Font ROM DIMM #1 Check Fail

116-381 ABL Initialize Fail

116-382 ABL Phisycal Initialize Fail

116-383 PIT Lib Failure

116-384 DCS Software Fail

116-385 IDC Software Fail

116-386 Incorrect USB port used for FAX

116-387 MRC HW Fatal Error

116-388 No HD that Should Be

116-389 No Add-On RAM that Should Be

116-390 Standard ROM and NVM Version Mismatch

116-391 Illegal code (country/territory/size group)

116-392 Machine Code Check Fail

116-393 AAA Manager S/W Fail

116-394 AAA Manager detect illegal setting Auth & Acct

116-395 USB Soft Fail

116-396 FIPS140 Self-Test Fail

116-397 AAAmgr illegal setting area coverage threshold

116-399 MUnder initialization for 10 minutes

116-700 Image Extension Kit Insufficient Memory

116-701 Out of Memory-Duplex Fail

116-702 Print with Substitute Font

116-703 PostScript LANG Interprete ERR

116-704 MediaReaderMedia No Insert(No Job)

116-705 MediaReader Format Error(No Job)

116-706 MediaReader:File Attribute Read Error(No Job)

116-707 MediaReader:Image File Read Error(No Job)

116-708 MediaReader:File Attribute Read Error(In Job)

116-709 MediaReader:Image File Read Error(In Job)

116-710 HP-GL/2 Memory Overflow

116-711 PLW Size/orientation mismatch

116-712 Out of Area-Form REGI ERR

116-713 Job divided by HDD Full

116-714 HP-GL/2 Command ERR

116-715 Max Form to PLW Registered

116-716 MediaReader File Not Exist

116-717 MediaLib:Not Excecute of New Request

116-718 Selected PLW Form Not Registered

116-719 XPIF Parameter Cancelled

116-720 PCL Memory Low,Page Simplified"

116-725 HDD full for Image LogCode Description

116-737 Out of Area-Data REGI ERR

116-738 Size/orientation mismatch

116-739 Out of Disk Area-Form/Logo REGI ERR

116-740 Arithmetic Error

116-741 Max Form to Not PLW Registered

116-742 Max Logo Registered

116-743 Out of Buffer Area-Form/Logo REGI ERR

116-745 ART Command ERR

116-746 Selected Form Not Registered

116-747 Invalid Page Margin

116-748 Page without Image Draw Data

116-749 PostScript Font error

116-751 HDD Full Warning

116-752 Print job ticket description warning

116-771 Invalid JBIG Param DL Fixed

116-772 Invalid JBIG Param D Fixed

116-773 Invalid JBIG Param P Fixed

116-774 Invalid JBIG Param YD Fixed

116-775 Invalid JBIG Param L0 Fixed

116-776 Invalid JBIG Param MX Fixed

116-777 Invalid JBIG Param MY Fixed

116-778 Invalid JBIG Par VLENGTH Fixed

116-780 Attached Document Error

116-790 Stapling Canceled

117-310 WSD Scan S/W Fail

117-311 Wrong insertion of security enhancing kit

117-312 Device Self Test Error

117-316 Contract Manager Software Fail

117-317 Contract Manager PPP_contract Finishing Fail

117-318 Contract Manager PPP DC Command Fail

117-319 SD Card Program or Font Data Access Fail

117-320 SD Card HW Fail

117-321 SD Card Invalid Type Fail

117-322 SD Card Encrypt Fail

117-323 SD Card File Access Fail

117-324 SD Card Other Product Fail

117-325 Contract Manager RTC Hardware Fail

117-326 ESS NVRAM SW Access Fail

117-327 ESS NVRAM (SD Card) HW Access Fail

117-328 Detect invalid combination of function for image log Fail

117-329 SD Card Not Found Fail

118-310 IPSEC Intenal Fail

121-310 EPSV-Accessory Communication Fail

121-311 IC Card Auditron Passwd Fail

121-312 IC Card Auditron Accessory Fail

121-313 IC Card Auditron Software-key Fail

121-314 Customize User Prompts Fail

121-316 EP Accessory conflicts with SecureAccess

121-317 Continuous JOB setting missmatch of EPLyzerCode Description

121-318 Auth/Accout Settings Is Not Supported

121-319 Fax Send Charging and Internet FAX Setting Confliction

121-320 EP-SV Setting information conflict fail

121-321 EP-DX Setting information conflict fail

121-322 Controller Price Table Error

121-323 Web EP Software Fail

121-324 Fax Send Charging And Scan Setting Confliction

121-333 EPSV-EP M/C Communication Fail

121-334 EPSV Login Fail

121-335 EPSV Wake Up Answer Fail

121-336 Unknown EP Accessory

121-337 EP Accessory Self Diag Fail

121-338 EPSV Answer Time Out

121-339 Price Table Error

121-340 EP Accessory Miss Match

121-350 EPSV Logic Fail

121-370 EP-DX - unexpected error

123-207 Comm Manager Target Fail (UI-Panel)

123-209 EVM Returns Wrong Value (UI-Panel)

123-310 Send Queue Full (UI-Panel)

123-311 Receive Queue Full (UI-Panel)

123-312 Diag mode change Fail (Punch unit type set)

123-317 Receive Message Queue Full (UI-Panel)

123-318 Receive Finish Queue Full (UI-Panel)

123-320 NVM initialized for FCW composition

123-322 Target Fail (UI-Panel)

123-323 Address Fail (UI-Panel)

123-325 Object Creation Fail (UI-Panel)

123-326 Memory Overflow (UI-Panel)

123-327 Button Overflow (UI-Panel)

123-328 UI Internal Fail with Out of Area

123-329 UI Internal Fail with Invalid Coordinates

123-332 I/F Fail (Invalid Parameter CP)

123-333 I/F Fail (Impossible Communication)

123-337 Frame Data Error with Invalid Data Type

123-341 Event Queue Full (UI-Panel)

123-342 Event Queue Empty (UI-Panel)

123-343 Invalid Class (UI-Panel)

123-344 Invalid Type (UI-Panel)

123-345 Timer Queue Full (UI-Panel)

123-346 Invalid Timer Number (UI-Panel)

123-350 One Touch Key Fail (MCW)

123-352 Sys EEPROM Read Error(UI-Panel)

123-353 UI Cable Connect Error(UI-Panel)

123-354 Decrease in 24V Error(UI-Panel)

123-355 Decreas in 5V Error(UI-Panel)

123-356 FAX OTK Cable Connect Error(UI-Panel)

123-357 Sys EEPROM Write Error(UI-Panel)

123-358 Log EEPROM Write Error(UI-Panel)Code Description

123-362 No Object (UI-Panel)

123-368 Short of UI Memory (UI-Panel)

123-369 Invalid Interface Value (UI-Panel)

123-370 Interface Length Fail (UI-Panel)

123-371 Interface Parameter Fail (UI-Panel)

123-372 Interface Sequence Fail (UI-Panel)

123-373 Channel Fail (UI-Panel)

123-374 Invalid User Job ID (UI-Panel)

123-375 Internal Resource Fail (UI-Panel)

123-376 Internal Memory Fail (UI-Panel)

123-377 UI Timer Fail (UI-Panel)

123-378 Interface Format Fail (UI-Panel)

123-379 Dispatch Fail (UI-Panel)

123-380 Copy Interface Fail (UI-Panel)

123-381 Fax Interface Fail (UI-Panel)

123-382 Scanner Interface Fail (UI-Panel)

123-383 Report Interface Fail (UI-Panel)

123-384 Server Access Fail (UI-Panel)

123-385 Service Object Overflow (UI-Panel)

123-386 Invalid Service Object (UI-Panel)

123-387 Invalid Service Object Attribute (UI-Panel)

123-388 Attribute Fail (UI-Panel)

123-389 Argument Fail (UI-Panel)

123-390 Job Parameter Fail (UI-Panel)

123-391 Job Actual Parameter Fail (UI-Panel)

123-392 Auditron Fail (UI-Panel)

123-393 EP Fail (UI-Panel)

123-394 File Access Fail (UI-Panel)

123-395 NVM Fail (UI-Panel)

123-396 FF Fail (UI-Panel)

123-397 MGR Fail (UI-Panel)

123-398 Delay Release Queue Full (UI-Panel)

123-399 Internal Fail (UI-Panel)

123-400 JRM I/F Internal Fail (UI-Panel)

124-310 DC132 11

124-311 DC132 09

124-312 DC132 12

124-313 DC132 10

124-314 DC132 01

124-315 DC132 02

124-316 DC132 03

124-317 DC132 04

124-318 DC132 07

124-319 DC132 08

124-320 SEEPROM Fail

124-321 Backup SRAM Fail

124-322 DC132 05

124-323 DC132 06

124-324 All Billings MismatchCode Description

124-325 Billing Restoration Fail

124-326 IOT Speed Not Registered

124-327 IOT Speed Change SW Fail

124-328 Punch Unit User Initial SetUp

124-331 ESS ROM DIMM #1 Not Found

124-332 contract data mismatch

124-333 ASIC Fail (Panther)

124-334 Standard Font ROM Error

124-335 Font ROM Not Found

124-337 ESS Standard RAM Error

124-338 Same Font ROMs Found

124-339 ROM DIMM of Another Product Found

124-340 CRUM Market fail ALL

124-341 CRUM Market fail MCU

124-342 CRUM Market fail SYS 1

124-343 CRUM Market fail SYS 2

124-344 All Billings Metertypes Mismatch

124-345 Billing Meter Type Restoration Fail

124-346 All Billing CountTypes Mismatch

124-347 Billing CountType Restoration Fail

124-348 All Modal Break Points Mismatch

124-349 Modal Break Point Restoration Fail

124-350 CRUM OEM fail ALL

124-351 CRUM OEM fail MCU

124-352 CRUM OEM fail SYS 1

124-353 CRUM OEM fail SYS 2

124-360 CRUM validation fail ALL

124-361 CRUM validation fail MCU

124-362 CRUM validation fail SYS 1

124-363 CRUM validation fail SYS 2

124-372 IOT sc Soft Fail

124-373 IOT Manager SW Fail

124-374 IOT IM DeviceDriver SW Fail

124-380 CRUM Market fail ALL (2)

124-381 CRUM Market fail MCU (2)

124-382 CRUM Market fail SYS 1 (2)

124-383 CRUM Market fail SYS 2 (2)

124-390 CRUM OEM fail ALL (2)

124-391 CRUM OEM fail MCU (2)

124-392 CRUM OEM fail SYS 1 (2)

124-393 CRUM OEM fail SYS 2 (2)

124-700 Trimming Cancelled

124-701 Output tray changed from Side Tray

124-702 Output tray changed from Stacker

124-703 Booklet Tray to Center Tray

124-704 Envelop Folder Tray to Center Tra

124-705 Punching Canceled

124-706 Folding Canceled

124-708 Changed To Sub TrayCode Description

124-709 Stapler sheets counts over warning

124-710 Output Tray changed from MailBoxSorter

125-311 PSWcont Unexpected Fail

127-210 DFE Communication Fail

127-211 DFE Parameter Error

127-212 ExtPrint Check Mode Error

127-213 ExtPrint I/F Mismatch

127-220 DEF Communicaiton Error (video)

127-221 DEF Communicaiton Error (Command)

127-310 ESR Task Fatal error

127-311 ExtPRTc Fatal Error

127-312 DFE Video Link Fail

127-313 ESS Video Link Fail

127-314 WSD Print S/W Fail

127-315 ThinPrint S/W Fail

127-320 DFE Critical Fail

127-337 JobTemplate HDD Write Error

127-342 JobTemplate Monitor Fail

127-353 LPD Soft Fatal error

127-354 FTP Server Software Fail

127-396 MailIO Soft Fatal error

127-398 IPP Soft Fatal error

127-399 JME Soft Fatal error

127-700 SIP Registration Fail

133-210 Fax Parameter incorrect

133-211 Fax Parameter Value Invalid

133-212 Fax Read Erro No Data

133-213 Fax Read Error-Invalid Data

133-214 Fax USB Open Fail in Initializing

133-215 Fax USB Device Fatal Error

133-216 Fax USB Host Fatal Error

133-217 Fax Manager Short of Memory

133-218 Fax Card Message Library Short of Memory

133-219 Fax Short of Work Memory

133-220 Fax Control task detects error

133-221 Fax Card not respond when system is Booting

133-222 Fax Card does not respond intervally

133-223 Fax Card Reset

133-224 Controller ROM Fax Card ROM mismatch

133-225 Fax address book illegal setting

133-226 Illegal country code for Fax

133-280 Fax Option Slot1 Board Fail

133-281 Received unknown message

133-282 Fax Card download fail

133-283 Fax report mail box not open

133-700 Staple/Punch Canceled

133-710 Tray select fail Used SMH instead

134-210 Fax Cont Parameter Invalid

134-211 Fax Card Main Board FailureCode Description

202-399 JME Soft Fatal error

500-030 DC612 Print NG By IOT Wait State

500-990 DC612 Print NG By Any Reason

Dịch vụ sửa chữa máy photocopy

Máy photocopy của bạn đang hoạt động thì bị lỗi, bạn không biết cách sửa như thế nào, liên hệ ngay với dịch vụ sửa chữa máy photocopy của chúng tôi, kỹ thuật viên chuyên nghiệp sẽ tư vấn và hỗ trợ cho bạn.

Hotline: 0914.079.333

Chat Zalo